• biuro@tkp-krakow.pl
  • 12 6369198

Historia TKP i Oddziału Krakowskiego

HISTORIA TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW POLSKICH.

Polski konsulting liczy ponad 100 lat.

W 1914r. założono Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDiR) przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. Prezesem Koła został inżynier elektryk z Warszawy– Ksawery Gnoiński. W 1914r. KIDiR został przyjęty na członka Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów na Kongresie FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs– Coseils) w Bernie. Założycielski Kongres FIDIC odbył się rok wcześniej, w 1913 r., a w grupie jego organizatorów, jako jedna z pięciu organizacji założycielskich, znajdowało się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich (Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożarski, także elektryk, późniejszy pierwszy prezes SEP i profesor Politechniki Warszawskiej). W 1926r. kolejny kongres FIDIC odbył się w Warszawie i był to znaczący fakt w rozwoju tej federacji.

Po drugiej wojnie światowej FIDIC działał bez udziału polskich inżynierów konsultantów. Dopiero Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP) zarejestrowane w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa w 1981r., jako dobrowolne zrzeszenie specjalistów różnych branż, podjęło negocjacje o przyjęcie na członka FIDIC. Nastąpiło to podczas Kongresu FIDIC w Tokio w 1991 r. Poprzedzone zaś było udziałem przedstawiciela TKP Zygmunta Hołogi na Kongresie w Waszyngtonie w 1989 r. oraz Jerzego Madziara i Czesława Podrzuckiego na Kongresie FIDIC w Oslo w 1990 r. W 1991 r. utworzone zostało ponownie Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDiR) na prawach Oddziału w Warszawie.

Okres największego rozwoju TKP to lata 80. Inicjatorem reaktywowania TKP, głównym założycielem i ideologiem Towarzystwa Konsultantów Polskich był Stefan Czarnowski. W 1980r., dzięki pomocy ówczesnego Prezesa NOT Aleksandra Kopcia, ruszyła sprawa utworzenia TKP. Prezydium NOT w 1981r. powołuje do życia TKP, a następnie Rada Główna NOT podejmuje uchwałę o sfederowaniu TKP z NOT.

W 1983 r. uzyskano siedzibę TKP przy ul. Długiej 29 w Warszawie. Powstała wówczas pierwsza spółka konsultingowa TKP– Consultants Ltd oraz Oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie. W 1984 r. powstał Oddział Warszawski TKP. Prezesem tego Oddziału został Eugeniusz Demski.

W latach 1984-1987 znacznie zwiększyła się liczba członków: z 618 w 1984r. do 1.831 w 1987r. W roku 1988 powstaje Oddział TKP w Lubinie kierowany przez prezesa Stanisława Downorowicza. W Jachrance k. Warszawy na II Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów (ZWZD) utworzono Główny Sąd Koleżeński (GSK). Przewodniczącym GSK TKP został Jerzy Kosek.

Największym osiągnięciem Zarządu Głównego TKP tej kadencji było doprowadzenie do przyjęcia TKP w skład FIDIC w 1991r. Dzięki inicjatywie Oddziału Łódzkiego w latach 1991-1992 w największych Oddziałach przeprowadzono szkolenia konsultantów TKP przez konsultantów duńskich. Oddział katowicki zorganizował wspólnie z firmą konsultingową ORGWARE z Ostrawy seminarium na temat zasad przekształceń własnościowych, które odbyło się wiosną 1991r. w Bielsku-Białej i równolegle w Ostrawie (CSRF).

Eksport usług konsultingowych realizowany był głównie przez TKP Consultants Ltd, z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 117, w której TKP posiadało udziały a Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego byli członkami jej rady nadzorczej.

W latach 1987-1988 wydawano Biuletyn TKP, który był wydawnictwem Oddziału Warszawskiego. Z kolei TKP- KIDIR rozpoczął wydawanie kwartalnika o nazwie „Informator, TKP”, który w bardzo skromniej formie pełnił, od 1995r. do 2002r. rolę biuletynu informacyjnego ZG i Oddziału KIDIR.

W 1991r. Prezes ZO TKP w Lubinie Stanisław Downorowicz podjął trwałą współpracę ze specjalistami rosyjskimi oraz Instytutem Mechanobr w St. Petersburgu, następnie Ministerstwem Przemysłu i Kombinatem Miedziowym w Tiranie w Albanii oraz firmami konsultingowymi w Kownie i Wilnie na Litwie.

W latach 1995-1998 działalność Towarzystwa skupiona była na poszukiwaniu możliwości uzyskania przez konsultantów TKP uprawnień arbitrów w zakresie zamówień publicznych z 10.06.1994r.) Związana z tym była sprawa specjalistycznych szkoleń, które zostały przeprowadzone przez kilka Oddziałów TKP. Nadto opracowano procedurę zgłaszania konsultantów TKP do wykonywania funkcji biegłego sądowego. W tych sprawach najwięcej inicjatywy wykazał, TKP-KIDiR, który podobnie jak Oddział Katowice, Kraków, Lublin i Łódź posiadał osobowość prawną. Również w tym czasie powstał nowy Oddział TKP – Puławy, początkowo bez osobowości prawnej. Prezes TKP Stefan Czarnowski został delegowany do Rady Programowej Słownika Biograficznego Techników Polskich. Złożono w Urzędzie Patentowym godło Towarzystwa– logo TKP. 14 listopada 1996 r. otrzymano decyzję Urzędu Patentowego o przyznaniu świadectw ochronnych nr 92858 na znak towarowy TKP (słowno-graficzny) oraz nr 93245 z 6 grudnia 1996r. KIDiR (słowny) i nr 93244 z 6 grudnia 1996r.– TKP KIDiR (słowno-graficzny).

W roku 1997 TKP-KIDiR podjął współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Kolejne V Walne Zgromadzenie Delegatów TKP odbyło się również w Zabrzu w 1998r. Ponownie wybrano prezesem TKP Stefana Czarnowskiego, a wiceprezesami zostali Zbigniew Fokciński i Jerzy Galas.

W 1999r. powołano nowe Oddziały TKP w Pile oraz Lublinie. Natomiast zawieszona została działalność oddziałów we Wrocławiu, w Łodzi oraz Oddziału Lublin-Wschód.

Prezydium ZG TKP tej kadencji zbyło na rzecz sprywatyzowanej struktury konsultingowej TKP „BIUKONS” kierowanej przez Wiceprezesa Z. Fokocińskiego– nieruchomość przy ul. Drewnianej 5 w Warszawie, będącą siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa. Doprowadziło to do utraty majątku i bazy lokalowej Towarzystwa i wystąpienia dużych trudności organizacyjnych i finansowych.

Pod koniec 2001r. planowano zorganizowanie VI Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP w Zabrzu, które zbiegło się z 20-tą rocznicą utworzenia TKP. Plany te pokrzyżowała ciężka choroba i śmierć prezesa, kierownictwo KTP przejął wiceprezes Zbigniew Fokociński.

Na VI Walnym zgromadzeniu Delegatów w dniu 25 maja 2002r. w Warszawie wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezesem ZG TKP został wybrany Stanisław Downorowicz, wiceprezesem Zbigniew Fokciński i Stanisław Petrykowski, skarbnikiem Zbigniew Dąbrowski, sekretarzem i rzecznikiem prasowym Maciej Ziółek. Przewodniczącym GKR TKP i GSK TKP pozostali Roman Klecan i Jerzy Kosek. Nowo wybrany Zarząd Główny podjął szereg działań, m.in. dokonał rejestracji TKP w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, przeprowadził weryfikację członków i wymianę legitymacji, wyemitował znaczki Towarzystwa, rozpoczął corocznie wydawanie kalendarza TKP. Po akcji weryfikacyjnej TKP liczyło około 300 członków w 11 oddziałach. W czasie kadencji tego Zarządu powstały oddziały TKP w Pile (2003), Bydgoszczy (2004) i reaktywowano działalność Oddziału w Łodzi (2005). Zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Federalnym Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech a Towarzystwem Konsultantów Polskich oraz pomiędzy ZG TKP i niemiecką firmą certyfikująca DEKRA- ITS ze Stuttgartu, a także pomiędzy zarządami oddziałów TKP a nowo utworzonym Ośrodkiem Certyfikacji-Biurem Partnerskim DEKRA- ITS w Lubinie. Przy ZFPIiT w Niemczech w 2001r. rozpoczął działalność berliński Oddział TKP na czele z Prezesami Romanem Grabowskim (2001-2003), następnie Ryszardem Drapałą (2003-2004) i od 2005r. Cezarym Wojciechowskim. Oddział ten znacząco rozwinął współpracę z ZG TKP.

W roku 2015 do władz Oddziału Krakowskiego TKP został wybrany Marcin Ostrowski, który prężnie rozwinął działalność Oddziału. W roku 2016 został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału TKP w Krakowie. W okresie jego kadencji liczba konsultantów i ekspertów działających w ramach Oddziału przekroczyła 20 osób i z roku na rok zwiększa się o przedstawicieli nowych dziedzin i specjalności.

źródło: mat. Informacyjny Zarządu Głównego TKP