HISTORIA TKP I ODDZIAŁU TOWARZYSTWA W KRAKOWIE.

Polski konsulting liczy ponad 90 lat. W 1914r. założono Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDiR) przy Stowarzyszeniu Techników
w Warszawie. Prezesem Koła został inżynier elektryk z Warszawy– Ksawery Gnoiński. W 1914r. KIDiR został przyjęty na członka Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów na Kongresie FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs– Coseils) w Bernie. Założycielski Kongres FIDIC odbył się rok wcześniej, w 1913 r., a w grupie jego organizatorów, jako jedna z pięciu organizacji założycielskich, znajdowało się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich (Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożarski, także elektryk, późniejszy pierwszy prezes SEP i profesor Politechniki Warszawskiej). W 1926r. kolejny kongres FIDIC odbył się w Warszawie i był to znaczący fakt w rozwoju tej federacji.

W okresie międzywojennym Prezes Ksawery Gnoiński był aktywnym członkiem Komitetu Wykonawczego FIDIC. Po drugiej wojnie światowej FIDIC działał bez udziału polskich inżynierów konsultantów. Dopiero Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP) zarejestrowane w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa w 1981r., jako dobrowolne zrzeszenie specjalistów różnych branż, podjęło negocjacje o przyjęcie na członka FIDIC. Nastąpiło to podczas Kongresu FIDIC w Tokio w 1991 r. Poprzedzone zaś było udziałem przedstawiciela TKP Zygmunta Hołogi na Kongresie w Waszyngtonie w 1989 r. oraz Jerzego Madziara i Czesława Podrzuckiego na Kongresie FIDIC w Oslo w 1990 r. W 1991 r. utworzone zostało ponownie Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDiR) na prawach Oddziału w Warszawie.

Okres największego rozwoju TKP to lata 80. Inicjatorem reaktywowania TKP, głównym założycielem i ideologiem Towarzystwa Konsultantów Polskich był Stefan Czarnowski. W 1980r., dzięki pomocy ówczesnego Prezesa NOT Aleksandra Kopcia, ruszyła sprawa utworzenia TKP. Po zgodzie Rady Głównej NOT Prezydium NOT deklaruje w 1981r. powołanie do życia TKP, a następnie Rada Główna NOT podejmuje uchwałę o sfederowaniu TKP z NOT.

W 1981r. na I Zgromadzeniu Członków TKP wybrany został Zarząd Główny z Prezesem Jerzym Urjaszem. W 1983 r. uzyskano siedzibę TKP przy ul. Długiej 29 w Warszawie. Powstała wówczas pierwsza spółka konsultingowa TKP– Consultants Ltd oraz Oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie. W 1984 r. powstał Oddział Warszawski TKP. Prezesem tego Oddziału został Eugeniusz Demski. W Gdańsku prezesem został wybrany Maciej Werno, w Katowicach Stefan Czarnowski, w Krakowie Czesław Podrzucki, w Poznaniu Krzysztof Bobiński, w Łodzi Zbigniew Janiszewski, we Wrocławiu Jerzy Kamionka a w Szczecinie Jerzy Piskorz-Nałęcki.
 
W 1984 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Warszawie na prezesa Zarządu Głównego TKP wybrano Andrzeja Janickiego,
a następnie Eugeniusza Demskiego.

Przy oddziałach TKP istniały biura usług konsultacyjnych. Największe powstało w 1984 r. w Warszawie– BIUKONS, a następnie w 1986r. DORAWEX, jako wyodrębnione Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Przemysłowych.

W latach 1984-1987 Zarząd Główny czynił starania o utworzenie nowego Oddziału Terenowego w Lublinie. Znacznie zwiększyła się liczba członków 618 w 1984r. do 1.831 w 1987r. W roku 1988 powstaje Oddział TKP w Lubinie kierowany przez prezesa Stanisława Downorowicza. W Jachrancek. Warszawy na II Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów (ZWZD),  które odbyło się w 1988r., wybrano 15 osób do Zarządu Głównego, 5 osób do Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) i 5 osób do Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK). Prezesem wybrany został Jerzy Kieli z Warszawy a Wiceprezesami– Jerzy Rydlewicz z Poznania i Adam Konior z Krakowa oraz skarbnikiem Zygmunt Kołomyjski z Warszawy, przewodniczącym GKR– Henryka Friebego w 1990r. został przewodniczącym GKR a funkcję sekretarza przejął Stanisław Redlewski. Przewodniczącym GSK TKP został Jerzy Kosek.

Największym osiągnięciem Zarządu Głównego TKP tej kadencji było doprowadzenie do przyjęcia TKP w skład FIDIC w 1991r. Dzięki inicjatywie Oddziału Łódzkiego w latach 1991-1992 w największych Oddziałach przeprowadzono szkolenia konsultantów TKP przez konsultantów duńskich. Oddział katowicki zorganizował wspólnie z firmą konsultingową ORGWARE z Ostrawy seminarium na temat zasad przekształceń własnościowych, które odbyło się wiosną 1991r. w Bielsku-Białej i równolegle w Ostrawie (CSRF).

Eksport usług konsultingowych realizowany był głównie przez TKP Consultants Ltd, z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 117, w której TKP posiadało udziały a Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego byli członkami jej rady nadzorczej.

W latach 1987-1988 wydawano Biuletyn TKP, który był wydawnictwem Oddziału Warszawskiego. Utworzona przez ZG TKP Komisja Statusów Konsultingu i Konsultanta zakończyła z końcem 1990 r. prace i wydała je drukiem. Komisja Statutowa działająca w Oddziale Poznańskim. W 1991r. znowelizowała Statut TKP, stwarzając możliwość uzyskania osobowości prawnej przez poszczególne Oddziały. Znowelizowany statut został zatwierdzony przez III ZWZD w Katowicach w 1992r.
 
Zmianę statutu zatwierdził Sąd Wojewódzki w Warszawie. Na III ZWZD Prezesem ZG TKP został ponownie wybrany Jerzy Kieli, skarbnikiem Henryk Kowalczyk a sekretarzem Adam Konior. Przewodniczącym GKR TKP pozostał Roman Klecan a przewodniczącym GSK TKP na miejsce Jerzego Moska wybrany został Jerzy Kosek.

Na kolejnym IV Walnym Zgromadzeniu Delegatów TKP w Zabrzu w 1995 r. ukonstytuowały się nowe władze TKP. Funkcję prezesa powierzono Stefanowi Czarnowskiemu, wiceprezesów: Zbigniewowi Fokocińskiemu i Jerzemu Galasowi. Przyznano pośmiertnie godność Honorowego Członka TKP Profesorowi Jerzemu Chołodzińskiemu z Politechniki Warszawskiej, który od 1969 r. przez szereg lat prowadził działalność na rzecz niezależnego konsultingu inżynierskiego. TKP- KIDIR rozpoczął wydawanie kwartalnika o nazwie „Informator TKP”, który w bardzo skromniej formie pełnił od 1995r. do 2002r. rolę biuletynu informacyjnego ZG i Oddziału KIDIR. Podjęto też próbę wydania folderu TKP, w którym znalazły się krótkie notki informacyjne dotyczące kilku konsultantów TKP.

W latach 1995-1998 działalność Towarzystwa skupiona była na poszukiwaniu możliwości uzyskania przez konsultantów TKP uprawnień arbitrów w zakresie zamówień publicznych z 10.06.1994r.) Związana z tym była sprawa specjalistycznych szkoleń, które zostały przeprowadzone przez kilka Oddziałów TKP. Nadto opracowano procedurę zgłaszania konsultantów TKP do wykonywania funkcji biegłego sądowego. W tych sprawach najwięcej inicjatywy wykazał TKP-KIDiR, który podobnie jak Oddział Katowice, Kraków Lublin i Łódź posiadał osobowość prawną. Również w tym czasie powstał nowy Oddział TKP w Lublinie-Puławy, początkowo bez osobowości prawnej. Prezes TKP Stefan Czarnowski został delegowany do Rady Programowej Słownika Biograficznego Techników Polskich. Złożono w Urzędzie Patentowym godło Towarzystwa– logo TKP. 14 listopada 1996 r. otrzymano decyzję Urzędu Patentowego o przyznaniu świadectw ochronnych nr 92858 na znak towarowy TKP (słowno-graficzny) oraz nr 93245 z 6 grudnia 1996r. KIDiR (słowny) i nr 93244 z 6 grudnia 1996r.– TKP KIDiR (słowno-graficzny). Wiceprezes TKP Zbigniew Fokciński, przebywając w Kanadzie w styczniu 1996r. nawiązał kontakty z ICMC (International Council of Management Consulting Institutes) w Toronto. W 1991r. Prezes ZO TKP w Lublinie Stanisław Downorowicz podjął trwałą współpracę ze specjalistami rosyjskimi oraz Instytutem Mechanobr w St. Petersburgu, następnie Ministerstwem Przemysłu i Kombinatem Miedziowym w Tiranie w Albanii oraz firmami konsultingowymi w Kownie i Wilnie na Litwie. W roku 1997 TKP-KIDiR podjął współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Oddział Lublin-Puławy kierowany przez Zenona Górę uzyskał rejestrację sądową.

Kolejne V Walne Zgromadzenie Delegatów TKP odbyło się również w Zabrzu w 1998r. Ponownie wybrano prezesem TKP Stefana Czarnowskiego
a wiceprezesami zostali Zbigniew Fokciński i Jerzy Galas.

W 1999r. powołano nowe Oddziały TKP w Pile oraz Lublinie. Natomiast zawieszona została działalność oddziałów we Wrocławiu, w Łodzi oraz Oddział Lublin-Wschód, a w poprzedniej kadencji– Oddziału w Szczecinie.

W 1999r.i 2000r. prezes TKP uczestniczył w sympozjach „Polacy Razem”, które odbyło się w Warszawie i Londynie oraz w Światowych Konferencjach Gospodarczych Polonii, które odbyły się w Warszawie w 2000r. i 2001r. W 2000r. nawiązano współpracę z Cezarym Wojciechowskim, przewodniczącym Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, której celem miało być powołanie Oddziału TKP w Berlinie i zaangażowanie do współpracy Polonii z krajów Unii Europejskiej. Prezes ZG TKP uczestniczył w obchodach 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz odsłonięciu pomnika gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. W wyniku przeprowadzonych wyborów Stanisław Downorowicz z Lubina i Stanisław Petrykowski z Piły wybrani zostali do władz Naczelnej Organizacji Technicznej. Na Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w 2001r. prezes Stefan Czarnowski poruszył konieczność promocji polskich konsultantów.
 
Prezydium ZG TKP tej kadencji zbyło na rzecz sprywatyzowanej struktury konsultingowej TKP „BIUKONS” kierowanej przez Wiceprezesa Z.Fokocińskiego– nieruchomość przy ul. Drewnianej 5 w Warszawie, będącą siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa. Doprowadziło to do utraty majątku i bazy lokalowej Towarzystwa i wystąpienia dużych trudności organizacyjnych i finansowych.

Pod koniec 2001r. planowano zorganizowanie VI Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP w Zabrzu, które zbiegło się z 20-tą rocznicą utworzenia TKP. Plany te pokrzyżowała ciężka choroba i śmierć prezesa, kierownictwo KTP przejął wiceprezes Zbigniew Fokociński.

Na VI Walnym zgromadzeniu Delegatów w dniu 25 maja 2002r. w Warszawie wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezesem ZG TKP został wybrany Stanisław Downorowicz, wiceprezesem Zbigniew Fokciński i Stanisław Petrykowski, skarbnikiem Zbigniew Dąbrowski, sekretarzem i rzecznikiem prasowym Maciej Ziółek. Przewodniczącym GKR TKP i GSK TKP pozostali Roman Klecan i Jerzy Kosek. Nowo wybrany Zarząd Główny podjął szereg działań, m.in. dokonał rejestracji TKP w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, przeprowadził weryfikację członków i wymianę legitymacji, wyemitował znaczki Towarzystwa, rozpoczął corocznie wydawanie kalendarza TKP. Po akcji weryfikacyjnej TKP liczy aktualnie około 300 członków w 11 oddziałach. W czasie kadencji tego Zarządu powstały oddziały TKP w Pile (2003), Bydgoszczy (2004) i reaktywowano działalność Oddziału w Łodzi (2005). Zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Federalnym Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech a Towarzystwem Konsultantów Polskich oraz pomiędzy ZG TKP i niemiecką firmą certyfikująca DEKRA- ITS ze Stuttgartu, a także pomiędzy zarządami oddziałów TKP a nowo utworzonym Ośrodkiem Certyfikacji-Biurem Partnerskim DEKRA- ITS w Lubinie. Przy ZFPIiT w Niemczech w 2001r. rozpoczął działalność berliński Oddział TKP na czele z Prezesami Romanem Grabowskim (2001-2003), następnie Ryszardem Drapałą (2003-2004) i od 2005r. Cezarem Wojciechowskim. Oddział ten znacząco rozwinął współpracę z ZG TKP. Zarząd Główny bieżącej kadencji podjął szereg działań zmierzających do zwiększenia roli TKP w życiu gospodarczym kraju i regionów. Celowi temu m.in., mają służyć wdrażanie przez Ośrodek Certyfikacji przy ZO TKP w Lubinie systemów zarządzania, jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Z inicjatywy prezesa ZG TKP Stanisława Downorowicza jest organizowane od 2001r. na przemian, co roku w Lubinie i St. Petersburgu w Rosji Forum Wschód-Zachód nt. nowych technologii w przemyśle surowcowym Polski, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz in. krajów środkowo-europejskich i środkowo-azjatyckich. Forum należy uznać za istotny czynnik rozwijający współpracę polskich firm z krajami rynku wschodniego. ZG TKP czynił bezskuteczne jak dotąd starania odzyskania swojej byłej siedziby przy ul. Drewnianej 5 w Warszawie. Uznał za konieczne dostosowanie zapisów statutowych do nowych uwarunkowań systemowych prawnych i gospodarczych, ukształtowanych po transformacji i wstąpieniu do Unii Europejskiej. W tym celu zorganizowany został przez ZO TKP Katowice z upoważnienia ZG w dniu 24.09.2005r. w Zabrzu Nadzwyczajny Walny Zjazd TKP, na którym dokonano nowelizacji Statutu.

Prezes ZG TKP w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa Gospodarczego Ziem Zachodnich w Lubinie we wrześniu 2005r. opracowali projekt celowy z zamiarem utworzenia wspólnego Instytutu „Marki Dolnośląskiej”. Zadaniem Instytutu będzie promowanie najlepszych firm w regionie. Potrzeby w zakresie kwalifikowania, oceny i certyfikacji będzie zabezpieczał Ośrodek Certyfikacji przy ZO TKP w Lubinie poprzez konsultantów, ekspertów i audytorów.

W roku 2015 do władz Oddziału Krakowskiego TKP został wybrany Marcin Ostrowski, który prężnie rozwinął działalność Oddziału. W roku 2016 został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału TKP w Krakowie. W okresie jego kadencji liczba konsultantów i ekspertów działających w ramach Oddziału przekroczyła 20 osób i z roku na rok zwiększa się o przedstawicieli nowych dziedzin i specjalności.

źródło: mat. Informacyjny Zarządu Głównego TKP