• biuro@tkp-krakow.pl
 • 12 6369198

Członkostwo

CZŁONKOSTWO

Członkami Towarzystwa (Konsultantami) są konsultanci i eksperci indywidualni, menedżerowie i pracownicy naukowi, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw o profilu technicznym, doradczym lub ekonomicznym. Aktualny ogólnokrajowy (wspólny dla wszystkich oddziałów) Statut Towarzystwa zarejestrowany jest Warszawskim Sądzie Rejestrowym.

Wytyczne postępowania konsultanta TKP

 • Konsultant postępuje zawsze godnie i zgodnie z ustaleniami, Statusu Konsultingu i Statutu Towarzystwa Konsultantów Polskich – TKP.
 • Konsultant działa zawsze z należytą starannością, wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie w interesie zleceniodawcy kontraktu.
 • Konsultant wykonuje zlecony konsulting na swą prawną odpowiedzialność, zgodnie z etyką, aktualnym stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami krajowymi i zagranicznymi.
 • Konsultant i Pracownicy Jego Zespołu, poza wynagrodzeniem przewidzianym w kontrakcie nie przyjmują żadnego innego wynagrodzenia, ani prowizji, komisowego, ani innych korzyści związanych z wykonywaniem usług, robót czy dostawą dóbr dla zleceniodawcy.
 • Konsultant zawiadamia swojego zleceniodawcę o swych powiązaniach i zainteresowaniach mogących wpłynąć na jego usługi konsultingowe.
 • Konsultant zachowuje wyjątkową dyskrecję i poufność w sprawach dotyczących usług i nie może ujawniać związanych wyników swych prac, studiów i raportów oraz udzielać informacji.
 • Konsultant nie konkuruje z innymi stowarzyszonymi konsultantami TKP w zakresie ceny za usługi, oraz nie podejmuje działań dla rugowania innego stowarzyszonego konsultanta wiedząc, że negocjacje o jego zatrudnieniu są w toku.
 • Konsultant nie ocenia pracy innego konsultanta, chyba, że za jego zgodą, oraz nie działa na jego szkodę w reputacji, zamiarach lub interesach.
 • Konsultant nie może prowadzić akcji reklamowej, ani składać publicznie oświadczeń w sposób samochwalczy, lub wprowadzający w błąd.
 • Konsultant nie może wiązać się z osobami prowadzącymi usługi i roboty w sposób sprzeczny z niniejszymi Wytycznymi, oraz angażować się w jakąkolwiek akcję narażającą na szwank dobre imię, godność i zawód konsultanta.
 • Konsultant dla ochrony interesu zleceniodawcy doradza zlecenie specjalizowanych prac i usług najlepszym w jego wiedzy specjalistom, oraz wykonawcom i współpracuje z nimi ile interes tego wymaga.
 • Konsultant ma obowiązek ostrzec zleceniodawcę o konsekwencjach wynikających z uchylenia propozycji konsultanta i przyjęcia innych propozycji, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i mienia.
 • Konsultant służy konsultingiem na każde wezwanie zleceniodawcy i jest w stałej dyspozycji dla innych konsultantów TKP.
 • Konsultant odmawia przyjęcia zlecenia, którego wykonanie zagraża bezpieczeństwu lub rozwojowi gospodarki kraju.
 • Konsultant jest lojalny względem władz TKP oraz stron obrotu konsultingowego.
 • Konsultant wykonuje zdyscyplinowanie prace konsultingowe zgodnie z ustaleniami prowadzącego Przedstawiciela Zarządu TKP, lub Konsultanta-Koordynatora i zasadami obowiązującymi w TKP.
 • Konsultant dobrowolnie, taktownie i honorowo odstępuje od prac konsultingowych, oraz zrzeka się członkostwa w TKP, jeśli stwierdzi, że wymagania i warunki działania w TKP nie mogą przezeń być dotrzymane, zdając do Oddziału posiadaną legitymację i odznakę TKP, oraz pieczątkę nazwiskową TKP.
 • Konsultant, który zawodowo dopuścił się nadużycia etyki jest przez Władze TKP pozbawiany członkostwa TKP, łącznie z weryfikacją rekomendacji Członków wprowadzających.
 • Kandydat na członka TKP przy składaniu do TKP Deklaracji Członkostwa TKP po przeczytaniu niniejszych Wytycznych zobowiązany jest podpisać .Prawne oświadczenie woli Członka TKP jak niżej.

PRAWNE OŚWIADCZENIE WOLI CZŁONKA TKP.


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów TKP O/Kraków. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Wytycznych Postępowania Konsultanta TKP stanowiących załącznik do Deklaracji Członkostwa TKP oraz, że zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich zasad Regulaminów TKP, co stwierdzam swym podpisem.

Konsultant TKP ………………………….dn. …………………………. ………………………………………..